Odys
Grupa Brokerska Sp. z o. o.
polski
english

Zadania GB ODYS
Zadania GB ODYS
W ramach współpracy naszym Klientom oferujemy realizację następujących zadań:

- AUDYT DOTYCHCZASOWYCH UMÓW UBEZPIECZENIA, obejmujący sporządzenie oceny stanu pokrycia ryzyk, towarzyszących działalności Klienta, wskazania w zakresie doubezpieczenia i rezygnacji z ubezpieczenia np. w przypadku podwójnego ubezpieczenia;

- RENEGOCJACJĘ DOTYCHCZASOWYCH UMÓW UBEZPIECZENIA w przypadku, gdy umowy zawarto na niekorzystnych dla Klienta warunkach lub gdy zachodzi konieczność rozszerzenia zakresu ubezpieczenia lub doubezpieczenia mienia;

- OPRACOWANIE PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO, rozumianego jako zbiór umów ubezpieczenia, zawieranych w celu transferu na zakład ubezpieczeń zidentyfikowanych ryzyk i zagrożeń, związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością oraz posiadanym mieniem. Program Ubezpieczeniowy ma pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia, stosowanymi przez ubezpieczycieli;

- KONKURS OFERT I ICH NEGOCJACJĘ; W przypadku gdy Klient zobowiązany jest do wyłonienia ubezpieczyciela w drodze przetargu, sporządzimy SIWZ wraz z załącznikami, weźmiemy udział w pracach komisji przetargowej, udzielimy odpowiedzi na pytania Wykonawców;

- SPORZĄDZENIE REKOMENDACJI, wskazującej zalety i wady złożonych ofert, ich porównanie i omówienie w zakresie niezbędnym do podjęcia świadomej decyzji o ulokowaniu ryzyka w danym towarzystwie;

- WDROŻENIE PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO, polegające na doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia po uprzednim sprawdzeniu poprawności dokumentów ubezpieczeniowych, wykonania zaleceń zakładów ubezpieczeń, przeszkolenia pracowników Klienta w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków, wynikających z umowy ubezpieczenia;

- PROWADZENIE PROCESU LIKWIDACJI SZKÓD obejmujące m.in.:
- OBSŁUGĘ PRAWNĄ PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO, obejmującą doradztwo prawne świadczone przez naszych prawników i współpracującą od ponad 10 lat renomowaną Kancelarię w zakresie problemów wynikających z umów ubezpieczenia, zawartych za pośrednictwem GB ODYS oraz umów zawartych przed nawiązaniem współpracy;

- DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE PROGRAMEM W TRAKCIE ROKU, obejmujące obsługę polis, kontrolę płatności od której uzależniona jest ochrona ubezpieczeniowa, przypomnienia o płatności rat składek, wypowiadanie ubezpieczeń obowiązkowych w przypadkach, gdy wymaga tego interes Klienta, doubezpieczenie nowo nabytego mienia i inne czynności niezbędne z punktu widzenia wykonania założeń Programu.

- STREFĘ KLIENTA – narzędzie umożliwiające Klientowi zdalny i zindywidualizowany dostęp do Programu Ubezpieczeniowego oraz danych o jego szkodowości w każdym miejscu i czasie.

Na przełomie III i IV kwartału roku polisowego podejmujemy się kompleksowej oceny wdrożonego Programu, analizy szkodowości i jej prognoz oraz uzgodnienia warunków ubezpieczenia na kolejny okres. Sporządzimy raporty szkodowe, uaktualniamy niezbędne dane i zorganizujemy konkurs, wyłaniając ponownie najkorzystniejszą ofertę.
Suport HISZPANIA BIBROKERS Kancelaria CRK